Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng Rượu Phú Lễ dùng cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu xã Phú Lễ huyện Ba Tri, Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường phía Nam

- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Đăng Nghĩa                         
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Lầu 3, số 12, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.39142770 / 08.38215401            
- Email: trungtam.efs@gmail.com

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: ThS.Lê Minh Châu                                                                  
- Chức danh khoa học: Thạc sỹ
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 091890402                     
- Fax: 08 38215401                                                                   
- E-mail: leminhchau@gmail.com

Người tham gia

- TS. Nguyễn Đăng Nghĩa
- ThS. Lương Hồng Sơn
- ThS. Lê Trường Bình
- ThS. Lâm Văn Hà
- ThS. Nguyễn Bích Thu
- ThS. Nguyễn Văn Ga
- ThS. Nguyễn Minh Quân
- CN. Nghiệp Quốc Vương
- KS. Nguyễn Thu Hoài
- KS. Lê Thị Hương

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội;
- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm rượu mang tính truyền thống của địa phương.
- Duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Xác định các tiêu chí, đặc trưng cần chứng nhận của sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận “Phú Lễ”, từ đó tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận;
- Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Phú Lễ” dùng cho sản phẩm rượu ở xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
- Nhãn hiệu chứng nhận “Phú Lễ” dùng cho sản phẩm rượu ở xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre được đăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

Kết quả thực hiện:
- Nhãn hiệu chứng nhận "Rượu Phú Lễ" cho sản phẩm của địa phương được bảo hộ.
- Quy trình, biện pháp quản lý NHCN được vận hành trên thực tế.
- Mô hình hệ thống các cơ quan tổ chức quản lý NHCN được xây dựng và vận hành
- Bản thiết kết các dấu hiệu nhận diện NHCN; dấu hiệu truy xuất nguồn gốc; hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá NHCN.
- Các tài liệu tuyên truyền, giới thiệu, phát triển sản phẩm.
- Bằng chứng trao quyền sử dụng NHCN cho tổ chức và cá nhân.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: