Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho vùng lúa xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao
Họ và tên thủ trưởng: Bà Trần Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0753860345

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: Bà Đỗ Thị Diễm Thanh    
Giới tính:Nữ
Trình độ học vấn:Cử nhân                                 
Điện thoại:  0753860345         

Người tham gia

ThS. Võ Hoài Chân.
ThS. Hồ Thanh Nhân.
KS. Võ Thị Rãi.
KS. Lê Văn Tài.
KS. Phan Duy Tranh.
KS. Lê Minh Hoàng.
KS. Nguyễn Văn Dứt.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho  Tổ sản xuất lúa xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.
- Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình bao tiêu sản phẩm 100ha lúa chất lượng cao theo quy trình VietGAP với Công ty Lương thực Bến Tre.
- Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân góp phần tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bảo đảm năng suất lúa tăng 5-10%, giá bán cao hơn từ 200 - 500đ/kg lúa so với canh tác thông thường không được chuyển giao kỹ thuật và không tham gia hệ thống chứng nhận VietGAP.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
1. Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá hiện trạng, hoàn chỉnh cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức bộ máy
2. Nội dung 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Tổ hợp tác.
3. Nội dung 3: Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo quy trình VietGAP cho mỗi nông hộ.
4. Nội dung 4: Đào tạo, tập huấn.
5. Nội dung 5: Thực hiện các thủ tục đánh giá chứng nhận VietGAP

Kết quả thực hiện:
Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
- Hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình VietGAP.
- Giấy chứng nhận VietGAP cho 100 ha

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: