Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm – Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Trà Vinh
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Tiết Khánh
- Địa chỉ: 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943855246    
- Fax: 02943855217
- Website: https://www.tvu.edu.vn/

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Bà Phạm Thị Phương Thúy      
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: TS
- Chức vụ: Phó trưởng Khoa
- Điện thoại:  0919017049

Người tham gia

- TS. Phạm Thị Phương Thúy
- ThS. Võ Hoài Chân
- ThS. Đặng Hòa Thái
- ThS. Võ Minh Hải
- CN. Thái Thị Thanh Trọn
- CN. Võ Văn An
- CN. Tạ Quí Phiều
- Lê Văn Cường
- Hồ Thanh Nhân
- Lê Văn Tài

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
Hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại với việc tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong nước và trên thế giới, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng sức khỏe cộng đồng và duy trì một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, thích ứng cao đối với các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai.
Mục tiêu cụ thể:
- Có được vùng đủ điều kiện chứng nhận chuẩn hữu cơ với quy mô diện tích 100 ha cho hai xã Mỹ An và An Điền huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
- Xác định liều lượng phân hữu cơ thích hợp bón cho lúa trong điều kiện nhà lưới và thực tế đồng ruộng đất lúa tôm
- Tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho nông dân các vùng lúa tôm
- Hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất lúa theo chuẩn hữu cơ có liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cao hơn so với truyền thống > 15% lợi nhuận.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1. Xây dựng thuyết minh đề tài
- Nội dung 2. Xây dựng vùng đủ điều kiện chứng nhận chuẩn hữu cơ với quy mô diện tích 100 ha cho hai xã Mỹ An và An Điền huyện Thanh Phú tỉnh Bến Tre
- Nội dung 3. Xác định liều lượng phân hữu cơ thích hợp bón cho lúa trong điều kiện nhà lưới và thực tế đồng ruộng đất lúa tôm
- Nội dung 4. Xây dựng mô hình sản xuất lúa theo chuẩn hữu cơ có liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
- Nội dung 5: Báo cáo tiến độ, viết và đăng báo, viết chuyên đề và thuyết minh đề cương, báo cáo nghiệm thu đề tài.

Kết quả thực hiện:   
- Quy trình kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ trên vùng lúa tôm
- Hồ sơ hệ thống đảm bảo chất lượng sản xuất lúa đạt chuẩn hữu cơ
- Bài báo: 03 bài

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: