Đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản sau khai thác và đề xuất giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Huỳnh Văn Cung
- Địa chỉ: Số 87, Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường An Hội, Bến Tre
- Điện thoại: 02753545548                           
- Fax: 02753827338

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Kỹ sư Phan Nhật Thanh       
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: KS
- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại:  02753545548   

Người tham gia

- KS Phan Nhật Thanh
- ThS Nguyễn Hải Bằng
- KS Nguyễn Hữu Nhơn
- KS Trần Phước Thụ

- KS Huỳnh Thanh Triều

- KS Đoàn Văn Đảnh

- CN Lê Nhựt Chiêu
- ThS Nguyễn Như Sơn

- KS Nguyễn Trí Ái
- KS Nguyễn Phan Phước Long

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
Nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản và đề xuất giải pháp tổn thất thủy sản sau khai thác cho nghề lưới kéo và lưới vây khai thác xa bờ của tỉnh
Mục tiêu cụ thể:
- Điều tra hiện trạng công nghệ bảo quản thủy sản trên tàu lưới kéo và lưới vây khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bến Tre
- Đánh giá được mức độ tổn thất thủy sản sau khai thác của các đội tàu (nghề lưới kéo và lưới vây) tại Bến Tre
- Đưa ra các giải pháp giảm tổn thất sau khai thác phù hợp với điều kiện tàu khai thác xa bờ (nghề lưới kéo và lưới vây) dựa trên những hạn chế điều tra được
- Áp dụng thí điểm các giải pháp đã đề xuất trên một số tàu (ít nhất 3 tàu) khai thác của Bến Tre, giảm tổn thất ít nhất 10% so với hiện tại

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1. Nghiên cứu hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá xa bờ
- Nội dung 2. Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thất thủy sản sau khai thác trên tàu xa bờ tỉnh Bến Tre
- Nội dung 3. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm tổn thất thủy sản sau khai thác trên tàu cá xa bờ
- Nội dung 4. Xây dựng thí điểm mô hình ứng dụng giải pháp giảm tổn thất sản phẩm thủy sản sau khai thác trên tàu cá xa bờ

Kết quả thực hiện:   
- Quy trình bảo quản sản phẩm khai thác (cá, mực) trên tàu cá xa bờ
- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá và rút ra bài học kinh nghiệm
- Đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá, cảng cá và cơ sở nậu vựa tỉnh Bến Tre
- Đánh giá hiện trạng tổn thất sản phẩm thủy sản sau khai thác trên tàu cá xa bờ tỉnh Bến Tre
- Phân tích nguyên nhân tổn thất sản phẩm thủy sản sau khai thác trên tàu cá xa bờ tỉnh Bến Tre
- Giải pháp giảm tổn thất sản phẩm thủy sản sau khai thác trên tàu cá xa bờ tỉnh Bến Tre
- Kết quả áp dụng giải pháp giảm tổn thất sản phẩm thủy sản sau thu hoạch trên tàu cá xa bờ
- Báo tổng kết đề tài
- Bài báo

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: