Đề xuất giải pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre.
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Thị Như Mai.
- Địa chỉ: Số 216 D – Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.
- Điện thoại: 02753829509.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Phạm Thị Như Mai.                 
- Giới tính: Nữ.
- Trình độ học vấn: 12/12                     
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ.
- Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre
- Điện thoại: 0919343697.   
- E-mail: nhumai@tpbentre.edu.vn

Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Võ Văn Luyến.                 
- Giới tính: Nam.
- Trình độ học vấn: 12/12.                     
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ.
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.
- Điện thoại: 0919021035.    
- E-mail: vovanluyen@tpbentre.edu.vn.

Người tham gia

- ThS. Võ Văn Luyến
- TS. Nguyễn Hồng Phan
- CN. Lê Thị Loan
- ThS. Nguyễn Thị Tiếm
- CN. Trương Thị Thuỳ Trang

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
Đề xuất giải pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông: tư vấn tâm lý cho học sinh, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông,...;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác và quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông tỉnh Bến Tre;
- Đề xuất và thực nghiệm một số giải pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan
- Nội dung 2: Đánh giá thực trạng về quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phồ thông Bến Tre
- Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp, mô hình
- Nội dung 4: Tổng kết, đánh giá

Kết quả thực hiện:   
- Báo cáo tổng kết kết quả đề tài.
- Báo cáo kết quả 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thôngkết quả
- Báo cáo kết quả 2: Kết quả nghiên cứu về quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông tỉnh Bến Tre
- Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh và mô hình quản lý công tác tư vấn tấm lý trong trường phổ thông
- Chương trình đào tạo giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông    
- Bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước  (02 bài) có chỉ số ISSN

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: