Nghiên cứu mức độ hòa nhập cộng đồng và các yếu tố liên quan của người bệnh tâm thần phân liệt đang quản lý điều trị tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Trần Ngọc Nhân
- Địa chỉ:  Ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 02753820005
- Fax: 02753510939

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- và tên: Trần Ngọc Nhân    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2
- Chức vụ:  Giám đốc
- Điện thoại của tổ chức: 02753820005
- Fax: 02753510939

Người tham gia

- Trần Ngọc Nhân, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2
- Nguyễn Thái Bình, Bác sĩ
- Huỳnh Ngọc Lan Vy, Bác sĩ
- Lê Văn Tỵ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2
- Lê Văn Thành, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2
- Nguyễn Thị Thanh Thuý, Y sĩ
- Lê Văn Cần Đal, Điều dưỡng
- Ngô Thị Phương Thảo, Y sĩ

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá mức độ hòa nhập cộng đồng của người bệnh tâm thần phân liệt đang quản lý điều trị tại tỉnh Bến Tre năm 2018.
- Xác định một số yếu tố liên quan đến mức độ hòa nhập cộng đồng.
- Đề xuất biện pháp can thiệp trên các yếu tố liên quan có thể thay đổi được

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, xây dựng thuyết minh đề tài
- Nội dung 2: Đánh giá mức độ hòa nhập cộng đồng của người bệnh tâm thần phân liệt và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ hòa nhập cộng đồng của người bệnh tâm thần phân liệt đang quản lý điều trị tại tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 3: Đề xuất các biện pháp can thiệp trên các yếu tố liên quan có thể thay đổi được.

Kết quả thực hiện:
- Thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bến Tre.
- Hiệu quả công tác điều trị tâm thần phân liệt tại cộng đồng thông qua dự án CSSKTTCĐ&TE.
- Báo cáo kết quả khảo sát: tỉ lệ bệnh nhân TTPL tái hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Bến Tre.
- Bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: