Nghiên cứu xử lý nước thải ao nuôi tôm thâm canh bằng công nghệ sinh học

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Thị Mai Thảo
- Địa chỉ: 20 Đường số 4, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02839162814                         

- Fax: 02839162514

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Tôn Thất Lãng         

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: PGS.TS
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:  0903983932

Người tham gia

- PGS.TS. Tôn Thất Lãng
- KS. Lê Thị Diệu
- KS. Đoàn Văn Ngọc
- ThS. Nguyễn Thị Thúy
- KS. Nguyễn Xuân Lâm
- KS. Quách Văn Chịa
- KS. Trần Thị Kim Cương
- ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo
- KS. Nguyễn Tiến Sĩ
- KS. Huỳnh Hữu Phước

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm thâm canh bằng công nghệ sinh học, nước thải sau xử lý đạt QCVN 02 – 19: 2014/BNNPTNT (Bảng 2: Chất lượng nước thải từ ao xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường bên ngoài)

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng ngành nuôi tôm; thực trạng ô nhiễm do nước thải ao nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các biện pháp xử lý nước thải ao nuôi tôm đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 2: Xây dựng cơ sở khoa học và nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm theo chiều ngang sử dụng thực vật thủy sinh là cỏ Nến và cây Sậy.
- Nội dung 3: Xây dựng ao nuôi tôm thử nghiệm lấy nước thải sử dụng cho mô hình đất ngập nước kiến tạo.
- Nội dung 4: Xây dựng mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm theo chiều ngang, sử dụng thực vật thủy sinh là cỏ Nến hoặc cây Sậy;  đánh giá hiệu quả xử lý.
- Nội dung 5: Xây dựng mô hình thực tế xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo với các điều kiện thích hợp thông qua đánh giá từ mô hình PTN.
- Nội dung 6: viết báo cáo tổng kết
- Nội dung 7: tổ chức hội thảo khoa học

Kết quả thực hiện:
- Báo cáo về hiện trạng ngành nuôi tôm và tình hình ô  nhiễm môi trường do nước thải ao nuôi tôm trên địa bàn huyện Thạnh Phú, Ba Tri,Bình Đại, tỉnh Bến Tre
- Báo cáo về đánh giá hiệu quả xử lý nước thải các biện pháp/công nghệ hiện đang áp dụng,  trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Báo cáo kết quả nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo, sử dụng thực vật thủy sinh và đánh giá khả năng tuần hoàn nước.
- Hồ sơ thiết kế mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm; thuyết minh quy trình xử lý nước thải; sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải ao nuôi tôm.
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt, báo cáo theo các nội dung.
- Bài báo khoa học: 1 – 2 bài
- Thạc sỹ: 1
- Kỹ sư: 2

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: