Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Trà Vinh
- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Tiết Khánh
- Địa chỉ: 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 02943855246   

- Fax: 02943855217
- Website: https://www.tvu.edu.vn/

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông Lâm Thái Hùng      

- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS.
- Chức vụ: Trưởng Khoa Nông nghiệp Thủy sản
- Điện thoại:  02943855246   

- Fax: 02943855217

Người tham gia

- TS. Lâm Thái Hùng
- TS. Trịnh Ngọc Ái
- ThS. Nguyễn Hồng Ửng
- ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
- ThS. Diệp Thành Toàn
- KS. Thái Thị Thanh Trọn
- ThS. Danh Út
- ThS. Phạm Văn Đầy
- KS. Tạ Quí Phiều
- ThS. Nguyễn Phú Nhuận

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
Thực hiện đề tài nhằm đánh giá và phát triển được mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp các tiểu vùng sinh thái theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá được thực trạng đất nước và mô hình cây trồng vât nuôi hiệu quả của huyện Thanh Phú.
- Xây dựng được bản đồ số (tỉ lệ 1/25.000) phân bố mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú.
- Đề xuất được các giải pháp quản lý và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả theo hướng nâng cao chất lượng và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Đánh giá thực trạng các mô hình cây trồng vật nuôi tại huyện Thạnh Phú
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đất nước tại các mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả của huyện
Nội dung 3: Xây dựng bản đồ phân bố cây trồng vật nuôi của huyện Thạnh Phú
Nội dung 4: Hỗ trợ các mô hình hiệu quả và đề xuất giải pháp quản lý và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Kết quả thực hiện:
- Báo cáo hiện trạng về các mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả  ở các tiểu vùng của huyện Thạnh Phú
- Bản đồ phân bố mô hình cây trồng vật nuôi huyện Thạnh Phú
- Các giải pháp quản lý và phát triển cụ thể để nâng cao chất lượng mô hình  cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện Thạnh Phú
- Báo cáo tổng hợp đề tài
- Bài báo: 02 bài
- Đào tạo 01 thạc sĩ

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: