Đánh giá kỹ năng thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Họ và tên thủ trưởng: Ngô Thị Phương Lan
- Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838293828          

- Fax: 02838221903
- Website: http://hcmussh.edu.vn/

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Huỳnh Văn Chẩn         

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS
- Chức vụ: Trưởng Khoa
- Điện thoại:  0918778205

Người tham gia

- TS. Huỳnh Văn Chẩn
- TS. Phạm Thanh Bình
- ThS. Trần Văn Vậy
- TS. Hoàng Hà
- ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
- ThS. Phạm Thị Tâm
- TS. Ngô Văn Thạo
- TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng
- CN. Phùng Anh Thục Đoan
- CN. Đỗ Quang Thông

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung
- Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong sản xuất nông nghiệp (SXNN) của nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đó xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao kỹ năng thích ứng với BĐKH cho người dân trong SXNN trong tương lai.
Mục tiêu cụ thể.
- Đánh giá thực trạng để nhận ra được các yếu tố biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo 3 vùng sinh thái (nước ngọt, nước lợ và nước mặn);
- Xác định được yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của nông dân trong sản xuất nông nghiệp;
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của nông dân tỉnh Bến Tre trong tương lai.
- Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho nông dân tỉnh Bến Tre

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Khảo sát và đánh giá thực trạng ảnh hưởng của BĐKH đến SXNN tại tỉnh Bến Tre
Nội dung 2: Khảo sát đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng của BĐKH đến kỹ năng thích ứng của nông dân trong SXNN tại Bến Tre
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng thích ứng của nông dân với BĐKH trong SXNN tại Bến Tre và kiểm chứng các giải pháp này
Nội dung 4: báo cáo và sơ kết
Nội dung 5: báo cáo tổng kết đề tài

Kết quả thực hiện:
- Thuyết minh, đề cương chi tiết của đề tài
- Báo cáo và viết các chuyên đề của đề tài: 6 báo cáo chuyên đề
- Phân tích đặc điểm cơ bản của 3 vùng sinh thái khác nhau Tỉnh Bến Tre (Vùng nước ngọt, vùng nước lợ và vùng nước mặn): Đặc điểm về tự nhiên và đặc điểm về kinh tế, xã hội.
- Báo cáo kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân Bến Tre. Thực hiện 5 chuyên đề.
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Kỷ yếu hội thảo lần 1 “Cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân Bến Tre  ở các vùng sinh thái khác nhau"
- Kỷ yếu hội thảo lần 2 “Giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với BĐKH trong SXNN cho người dân Bến Tre giai đoạn 2018 – 2022 tầm nhìn 2030”
- Bài báo 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân Bến tre
- Bài báo 2: Thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân Bến Tre

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: