Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Trà Vinh

- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Tiết Khánh

- Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943855246

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS. Trương Văn Hiểu

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn:  12/12                                

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm CRCS, Trường Đại học Trà Vinh

- Điện thoại:  02943855246  

- Fax: 02943855.217                    

Người tham gia

- PGS.TS. Trần Ngọc Bích

- TS. Nguyễn Phúc Khánh

- ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên

- ThS. Hồ Quốc Đạt

- ThS. Lê Văn Đẳng

- ThS. Lê Văn Đông

- KS. Nguyễn Minh Dũng

- ThS. Ngô Hoàng Khanh

- ThS. Huỳnh Văn Tân

- TS. Nguyễn Minh Tuấn

- ThS. Huỳnh Nguyên Duy

- CN Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
Xác định mức độ thiệt hại và biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre từ đó đưa ra các giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá hiện trạng về mức độ thiệt hại và việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
- Xác định sự tồn lưu của virus gây bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
- Xây dựng quy trình phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre một cách an toàn và hiệu quả.
- Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh
2. Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng về mức độ thiệt hại, việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và dự báo thời điểm tái đàn tại tỉnh Bến Tre.
3. Nội dung 3: Hiện trạng chăn nuôi heo và một số nguy cơ gây ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
4. Nội dung 4: Xây dựng quy trình phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
5. Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
6. Nội dung 6: Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu và nhân rộng kết quả đề tài
7. Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết

 

Kết quả thực hiện:  

- Hiện trạng về mức độ thiệt hại, việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và dự báo thời điểm tái đàn tại tỉnh Bến Tre.
- Hiện trạng chăn nuôi heo và một số nguy cơ gây ra bệnh DTHCP tại tỉnh Bến Tre
- Xây dựng quy trình phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
- Các giải pháp quản lý nhà nước về việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
- 01 khuyến cáo tái đàn nuôi heo tại tỉnh Bến tre
- Quy trình phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre
- Các giải pháp quản lý Nhà nước việc phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: