Nghiên cứu đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình, đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

- Họ và tên thủ trưởng: Huỳnh Thanh Hùng

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (+84) 28.38966780

Website: https://hcmuaf.edu.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS. Lê Khắc Hoàng  

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn:  12/12                                

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn BVTV Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM.

- Điện thoại:  0916789098

Người tham gia

- TS. Lê Khắc Hoàng

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên

- TS. Võ Thị Ngọc Hà

- ThS. Nguyễn Tuấn Đạt

- KS. Võ Văn Nam

- KS. Nguyễn Thị Thúy Ngân

- KS. Nguyễn Công Đức

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

- ThS. Trần Duy Tân

- KS. Phạm Hồng Tươi

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nhằm nghiên cứu đánh giá xác định được mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình và các giải pháp phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định hiện trạng, mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa tại tỉnh Bến Tre.

- Xác định đặc điểm hình thái, sinh học, phổ ký chủ và tập quán sinh sống của sâu ăn lá dừa.

- Thu thập, định danh, nghiên cứu, nhân nuôi và đánh giá hiệu quả của một số loài thiên địch tiềm năng, chế phẩm sinh học đối với sâu ăn lá dừa nhằm tạo cơ sở để phòng trị theo hướng sinh học.

- Xác định một số loại thuốc BVTV hiệu quả trong phòng trừ sâu ăn lá dừa

- Xây dựng các giải pháp phòng trừ và mô hình quản lý tổng hợp sâu ăn lá dừa theo hướng sinh học.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra thành phần, theo dõi diễn biến, mức độ gây hại và thành phần thiên địch của sâu ăn lá dừa, O. Arenosella

- Nội dung 2: Xác định một số đặc điểm sinh học của sâu ăn lá dừa, O. arenosella làm cơ sở nghiên cứu biện pháp phòng trừ

- Nội dung 3: Xác định một số đặc điểm sinh học của các loài thiên địch tiềm năng trên câu cắn lá dừa, O. Arenosella

- Nội dung 4: Đánh giá khả năng kiểm soát sâu ăn lá dừa, O. arenosella của các loài thiên địch tiềm năng trong điều kiện phòng thí nghiệm

- Nội dung 5: Xây dựng quy trình nhân nuôi và phóng thích các loài thiên địch tiềm năng trong kiểm soát sâu ăn lá dừa, O. arenosella

- Nội dung 6: Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong kiểm soát sâu ăn lá dừa, O. arenosella


Kết quả thực hiện:

- Báo cáo thành phần, diễn biến, mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa

- Báo cáo thành phần, định danh thiên địch của sâu ăn lá dừa

- Báo cáo đặc điểm sinh học của sâu ăn lá dừa

- Báo cáo đặc điểm sinh học của loài thiên địch ký sinh tiềm năng

- Báo cáo đặc điểm sinh học của loài thiên địch ăn mồi tiềm năng

- Báo cáo khả năng kiểm soát sâu ăn lá dừa của thiên địch tiềm năng trong điều kiện phòng thí nghiệm

- Báo cáo hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong kiểm soát sâu ăn lá dừa trong điều kiện ngoài đồng

- Xây dựng quy trình nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh (6.000 con)

- Xây dựng quy trình nhân nuôi và phóng thích thiên địch ăn mồi (2.000 con)

- Xây dựng 9 mô hình quản lý sâu hại tổng hợp tại Bến Tre.

- 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Bảo vệ thưc vật hoặc tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 01 bộ tài liệu, tờ rơi về phòng trừ sâu ăn lá dừa


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: