Nghiên cứu hiện trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển.

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Ngọc Vinh.

- Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM.

- Điện thoại: 028.38438639. 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vinh

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: 12/12                                

- Chức danh khoa học: PGS.TS

- Chức vụ: Viện trưởng

- Điện thoại: 028.38438639

Người tham gia

- PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh

- ThS. Mai Thị Nghĩa

- TS. Nguyễn Tấn Khuyên

- CN.Lê Văn Khê

- TS Phan Lê Vinh

- ThS Vũ Sơn

- CN Phạm Văn Định

- ThS. Đặng Hoàng Minh Quân

- CN. Võ Minh Thư

- CN Phạm Viết Hải

- CN. Nguyễn Hồng Vân

- ThS. Phạm Tiến Dũng

- CN Nguyễn Ngọc Tân

- ThS Lê Văn Nhiên

 

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Đánh giá thực trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia, tỉnh, huyện; tích hợp xây dựng quy hoạch của huyện Thạnh Phú vào quy hoạch tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú

- Nhận diện ngành – sản phẩm thế mạnh và tiềm năng của huyện Thạnh Phú.

- Xác định các tiêu chí làm cơ sở đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế của huyện Thạnh Phú.

- Giải pháp phát triển các ngành thế mạnh và tiềm năng phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề tài

2. Nội dung 2: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của tỉnh Bến Tre về phát triển kinh tế

3. Nội dung 3: Phân tích tiềm năng, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú

4. Nội dung 4: Nhận diện ngành – sản phẩm thế mạnh và tiềm năng của huyện Thạnh Phú

5. Nội dung 5: Xác định các tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế của huyện Thạnh Phú.

6. Nội dung 6: Giải pháp phát triển các ngành thế mạnh và tiềm năng phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

7. Nội dung 7: Tổng kết, đánh giá


Kết quả thực hiện: 

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp (báo cáo chính) phân tích hiện trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú đến năm 2030, tầm nhìn 2050

- Báo cáo  phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tích hợp vào nội dung  Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) 

- Kết quả xây dựng ba phương án phát triển kinh huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: