Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty TNHH IOTLINK.
- Họ và tên thủ trưởng: Đỗ Quang Vinh.
- Địa chỉ: Số 10, đường số 5, KĐTM Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 99996889.  

- Website: https://iotlink.com.vn.

- Email: vinhdq@iotlink.com.vn.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Cử nhân Đỗ Quang Vinh.      

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12.                   

- Chức danh khoa học: Cử nhân.
- Chức vụ: Tổng giám đốc.
- Điện thoại: 028.99996889.   

Người tham gia

- CN. Đỗ Quang Vinh

- CN. Vũ Khắc An

- TS. Trịnh Công Duy

- KS. Lê Sữa

- CN. Hà Văn Công

- CN. Đặng Trần Vĩnh Thịnh

- ThS. Nguyễn Thành Nghĩa

- KS. Nguyễn Văn Đông

- CN. Phạm Hoàng Minh

- ThS. Trần Xuân Hòa

- KS. Lê Thị Kiều Duyên

- KS. Nguyễn Văn Buội

- CN. Nguyễn Thị Thúy Loan

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:

Mục tiêu là hoàn thiện cơ sở dữ liệu vùng sản xuất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre, xây dựng phần mềm và số hóa bằng bản đồ điện tử để làm cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất, chỉ đạo và điều hành đối với các vùng sản xuất cây trồng chủ lực của tỉnh trong quy hoạch và thực tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Xây dựng bản đồ số hóa vùng sản xuất từng loại cây làm cơ sở để triển khai, mở rộng số hóa vùng sản xuât hoa cây kiểng, rau,…nhằm tích hợp và tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp (truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu,…), góp phần thực hiện cách mạng 4.0 và đề án “số hóa” theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng hệ thống phân bố địa lý các loại cây trồng chủ lực của tỉnh: sầu riêng, dừa, chôm chôm, xoài tứ quý, bưởi da xanh tại 5 hợp tác xã/doanh nghiệp

- Xây dựng Bản đồ chuyên đề nông nghiệp trồng trọt Tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng phần mềm Quản lý vùng và thống kê diện tích trồng của từng hợp tác xã, từng thửa đất, từng xã, từng vùng, từng loại cây trồng chủ lực ; Quản lý thông tin sản lượng theo tiêu chí địa lý và loại cây trồng.

- Xây dựng Quản lý truy xuất nguồn gốc cây trồng và thương mại hóa sản phẩm.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

-Nội dung 1: Nghiên cứu  tổng quan, xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề tài.

-Nội dung 2: Khảo sát và đánh giá thực trạng tình hình quản lý cây trồng ăn trái và công tác thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp trên địa bản tỉnh Bến Tre.

-Nội dung 3.  Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng.

-Nội dung 4. Ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

-Nội dung 5. Xây dựng giải pháp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại hệ thống siêu thị.

-Nội dung 6. Hội thảo khoa học và báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.

Kết quả thực hiện:

-Bản đồ chuyên đề nông nghiệp trồng trọt tỉnh Bến Tre

-Phần mềm quản lý cây trồng nông  nghiệp tích hợp trên bản đồ số.

-Quy trình Quản lý truy xuất nguồn gốc cây trồng và thương mại hóa sản phẩm.

-Báo cáo thực trạng tình hình quản lý cây trồng ăn trái và công tác thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp trên địa bản tỉnh Bến Tre và tổng quan về viễn thám trong theo dõi vùng trồng cây và mô hình trồng.

-Báo cáo giải pháp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại hệ thống siêu thị.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: