Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp cho người LGBT ở tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh
- Họ và tên thủ trưởng: Ngô Thị Phương Lan
- Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838293828          

- Website: http://hcmussh.edu.vn/

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Quốc Minh              

- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: TS
- Chức vụ: Giảng viên
- Điện thoại:  0985766998

Người tham gia

- TS. Huỳnh Văn Chẩn

- ThS. Nguyễn Văn Bàn

- TS. Võ Văn Luyến

- ThS. Nguyễn Trúc Sơn

- TS. Đỗ Thị Nga

- TS.Tạ Thị Thanh Thủy

- CN. Đỗ Quang Thông

- TS. Nguyễn Văn Tường

- TS. Phạm Văn Luân

- TS. Lê Hồng Mai

- TS. Nguyễn Minh Khoa

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: 

Trên cơ sở lý luận, chúng tôi đánh giá thực trạng đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre, từ đó xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp cho người LGBT.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 

- Đánh giá thực trạng đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre.

- Tìm nhiểu những yếu tố tác động đến đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre

- Dự báo xu hướng đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre

- Đề xuất giải pháp phát triển đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre

- Xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho người LGBT về mô hình phát triển đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp.

- Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nghiên cứu tổng quan; xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu. Thực trạng đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre; Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa - giáo dục và nghề nghiệp cho người LGBT ở tỉnh Bến Tre. Dự báo xu hướng đời sống văn hóa - giáo dục và nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre. Đề xuất giải pháp phát triển đời sống văn hóa - giáo dục, nghề nghiệp của người LGBT ở tỉnh Bến Tre. 

 

Kết quả thực hiện:

- Báo cáo tổng kết kết quả đề tài.

- Mô hình hỗ trợ đời sống Văn hóa - Giáo dục và Nghề nghiệp cho người LGBT.

- Báo cáo dự báo xu hướng đời sống văn hóa giáo dục và nghề nghiệp  của người LGBT

- Đề xuất hệ thống giải pháp mô hình đời sống văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp cho người LGBT ở Bến Tre

- Xuất bản 01 quyển sách chuyên khảo

- 02 bài báo.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: