Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lợi thế và thách thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội làm cơ sở định hướng phát triển huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ.
- Họ và tên thủ trưởng: Hà Thanh Toàn.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292.383.2663.  

- Fax: 
- Website: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Văn Phạm Đăng Trí .     

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12.                   

- Chức danh khoa học: PGS. TS
- Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu.
- Điện thoại: (84-292) 3730 448

Người tham gia

- PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

- PGS.TS. Phạm Văn Toàn

- TS. Nguyễn Công Thuận

- TS. Đặng Kiều Nhân

- TS. Trần Văn Tỷ

- TS. Trương Minh Thái

- Nguyễn Văn Mến

- TS. Lâm Hoài Bảo

- TS. Đỗ Nguyễn Duy Phương

- ThS. Đặng Trâm Anh

- Ông Dương Văn Phúc

- ThS. Phan Hoàng Vũ

- ThS Hồ Chí Thịnh

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội làm cơ sở phục vụ xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội huyện Châu Thành.

- Xây dựng kịch bản, mô hình phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng mục tiêu chiến lược và đề xuất định hướng phát triển huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2045.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên đất, nước; phân tích tiềm năng và thách thức và đề xuất giải pháp.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Nội dung 3: Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng và đề xuất giải pháp cho các mục tiêu phát triển.

Nội dung 4. Đánh giá thực trạng, phân tích các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất hướng và giải pháp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

 

Kết quả thực hiện:

- Báo cáo chuyên đề: đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên đất, nước; phân tích tiềm năng và thách thức và đề xuất giải pháp

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường và đề xuất giải pháp môi trường dưới tác động phát triển công nghiệp và du lịch

- Báo cáo chuyên đề: đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, cơ hội và thách thức trong phát triển và kịch bản phát triển

- Báo cáo chuyên đề: đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng và đề xuất giải pháp cho các mục tiêu phát triển

- Báo cáo chuyên đề: phương án và giải pháp chiến lược cho phát triển huyện Châu Thành

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Châu Thành

- Bản đồ đề xuất phương án phát triển huyện Châu Thành

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, tầm nhìn dài hạn

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: