Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm xoài tứ quý và nhãn hiệu chứng nhận cho biểu trưng của chỉ dẫn địa lý xoài tứ quý tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống Nông nghiệp.
- Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.   
- Điện thoại: 024.3365.0793      
- Fax:

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ, tên: Bùi Kim Đồng  
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ                
- Chức vụ: 
- Địa chỉ:    
- Điện thoại: 0904.114.750

Người tham gia

- ThS. Bùi Kim Đồng

- ThS. Hoàng Hữu Nội

- TS. Trịnh Văn Tuấn

- KS. Hoàng Thị Thu Huyền

- KS. Nguyễn Thị Hiền

- CN. Trần Văn Chính

- ThS. Hà Trần Mạnh Hùng

- KS. Trịnh Thị Quyên  

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho quả xoài tứ quý tỉnh Bến Tre nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu thụ và sản xuất; làm cơ sở cho công tác đầu tư và nâng cao giá trị tăng thêm của sản phẩm nông nghiệp;

- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

- Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý tương ứng với sản phẩm theo yêu cầu;

- Đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý;

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho logo/biểu trưng của chỉ dẫn địa lý.

- Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho quả xoài Tứ quý của tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng sản phẩm “Xoài tứ quý Bến Tre” đạt tiêu chuẩn OCOP tối thiểu 3 sao.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập quyền sở hữu CDĐL “ Xoài tứ quý Bến Tre”

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho biểu trưng của “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

-Nghiên cứu thử nghiệm quản lý và sử dụng CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Nghiên cứu phát triển thị trường sản phẩm mang CDĐL

- Xây dựng sản phẩm “Xoài tứ quý Bến Tre” đạt chuẩn OCOP từ 3 sao

 

Kết quả thực hiện:

- Logo biểu trưng của CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Hệ thống nhận diện CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Máy in tem truy xuất nguồn gốc Qr-code

- Báo cáo “Thực trạng sản xuất và thị trường tiêu thụ xoài tứ quý của tỉnh Bến Tre

- Báo cáo “Phương án đăng ký và kiểm soát CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đăng ký CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Báo cáo “Các điều kiện địa lý ảnh hưởng đến chất lượng đặc thù của xoài tứ quý Bến Tre”

- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Phụ lục quản lý và sử dụng CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng của CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Sổ tay quản lý và sử dụng CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Catalog giới thiệu các CDĐL của tỉnh Bến Tre và CDĐL “Xoài tứ quý Bến Tre”

- Website

- Phần mền truy xuất nguồn gốc

- Hệ thống sổ sách quản lý CDĐL

- Quyết định công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

- Báo cáo tổng kết đề tài

- Bài báo 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: