Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp với vị trí việc làm của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Giàu.
- Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà làm việc các sở, ngành tỉnh, số 126A Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 02753.822628 
- Fax: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- ThS Nguyễn Thị Ngọc Giàu      
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại:  0275.3822628

Người tham gia

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thi

- ThS. Nguyễn Văn Nhân

- CN. Trần Văn Thiêm

- ThS. Lê Văn Sáu

- CN. Nguyễn Minh Truyền

- CN. Lê Hoàng Minh

- ThS. Bùi Quang Hải

- CN. Huỳnh Ngọc Minh

- CN. Phạm Thị Ngọc Ân

- ThS. Lê Yến Duy

- CN. Lê Thị Bé Son

- ThS. Lê Trung Thể

- CN. Nguyễn Hồng Quân

- CN. Trần Công Khẩn

- CN. Nguyễn Hữu Toàn

- CN. Phạm Thị Yến Nhi

- CN. Lý Hoàng Phi

- CN. Đoàn Hùng Sơn

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: 

 Xây dựng các bản mô tả công việc và xác định rõ được khung năng lực của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhằm công khai, minh bạch chức năng, nhiệm vụ, đầu công việc, trình độ chuyên môn phù hợp của người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, giúp người hoạt động không chuyên trách và người kiêm việc của người hoạt động không chuyên trách biết được việc, hiểu được việc và làm được việc; giúp Đảng ủy, UBND cấp xã sắp xếp, bố trí, tổ chức thực hiện kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách bảo đảm khoa học, hiệu quả; phát huy được năng lực, khả năng công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực chất, chính xác.


- Mục tiêu cụ thể:
- Khảo sát, điều tra, thống kê thực trạng vị trí việc làm, cơ cấu công việc đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

- Xác định thực trạng công việc, số lượng người của từng vị trí việc làm.

- Xác định được đầu việc, xây dựng được bản mô tả công việc, khung năng lực cần thiết cho từng vị trí việc làm.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bố trí, phân công người hoạt động không chuyên trách và cán bộ, công chức kiêm nhiệm một số chức danh người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện các đầu việc tương đồng.

- Đề xuất mô hình kiêm nhiệm theo vị trí việc làm, số biên chế cần thiết để bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo vị trí việc làm.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài

Nội dung 2: Điều tra khảo sát thực trạng vị trí việc làm, cơ cấu công việc đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Nội dung 3: Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công việc của các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã

- Nội dung 4: Liên hệ với một số tỉnh để thu thập thông tin, dữ liệu, kinh nghiệm thực tế trong việc bố trí chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã (Dự kiến tỉnh Bình Thuận và Sóc Trăng)

- Nội dung 5: Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung 6: Đề xuất mô hình kiêm nhiệm theo vị trí việc làm của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Nội dung 7: Xây dựng mô hình thí điểm

Nội dung 8: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài

 

Kết quả thực hiện:   

- Báo cáo lý luận và tiễn về người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát  đầu công việc và khung năng lực của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo tổng hợp những kinh nghiệm của tỉnh bạn trong việc bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Các báo cáo đề xuất bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

- Báo cáo đề xuất phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới. Đề xuất mô hình kiêm nhiệm theo vị trí việc làm, số biên chế cần thiết để bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo vị trí việc làm.

- Báo cáo tổng kết mô hình thí điểm.

- Bản mô tả công việc, khung năng lực và mô hình kiêm nhiệm.

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện của đề tài được Hội đồng KH&CN nghiệm thu, thông qua và chỉnh sửa hoàn chỉnh.

- Văn bản trình UBND tỉnh hoặc Kế hoạch của UBND tỉnh về việc áp dụng kết quả nghiên cứu áp dụng kết quả nghiên cứu.


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: