Sưu tầm và số hóa các công trình nghiên cứu về nhà thơ, nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Thế Dũng.
- Địa chỉ: Số 51, Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02835190320.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: GS.TS Nguyễn Chí Bền.

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: GS TS.
- Điện thoại:  02835190320.

Người tham gia

- GS.TS. Nguyễn Chí Bền

- GS.TS. Từ Thị Loan

- PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng

- PGS.TS. Trần Hoài Anh

- PGS.TS. Phạm Lan Oanh

- TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

- TS. Vũ Anh Tú

- TS. Phạm Văn Luân

- ThS. Lý Hồng Phượng

- TS. Phan Phương Anh

- KS. Nguyễn Mạnh Tú

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Sưu tập và số hóa các công trình nghiên cứu về nhà thơ, nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu ở trong nước và nước ngoài. Đánh giá mặt được, mặt còn hạn chế của tiến trình nghiên cứu khoa học về con người và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho cơ quan quản lý để bảo tồn, phát huy di sản của Nguyễn Đình Chiểu.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Sưu tập, copy các chuyên luận, tiểu luận khoa học của các tác giả trong nước về Nguyễn Đình Chiểu; Sưu tập các tiểu luận của các tác giả nước ngoài, dịch ra tiếng Việt; Lập thư mục nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Xây dựng quyển sách Hai trăm năm nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Thống kê, tuyển chọn một số văn bản tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu; Viết phần mềm quản lý Tổng tập nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu Online; Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Kết quả thực hiện:

- Thư mục nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu.
- Bản thảo “Hai trăm năm nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu”.
- Phần mềm quản lý Tổng tập Nguyễn Đình Chiểu Online.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: