Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng thịt tốt; xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Trà Vinh
- Họ và tên thủ trưởng: PGS. TS Diệp Thanh Tùng
- Địa chỉ: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3855246       

- Fax: 0294.3855217
- Website: http://tvu.edu.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS Nguyễn Thùy Linh       
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ                    
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn
- Điện thoại: 0907145909          
- Fax: 

Người tham gia

- TS Nguyễn Thùy Linh

- ThS Nguyễn Thị Anh Thư

- PGS. TS Đỗ Đức Lực

- ThS Phạm Ngọc Anh

- TS Nguyễn Văn Vui

- ThS Hồ Quốc Đạt

- ThS Kim Nàng

- KS Nhan Hoài Phong

- PGS. TS Lâm Thái Hùng

- ThS Nguyễn Hoàng Quí

- ThS Thái Thị Thanh Trọn

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Tuyển chọn dòng gà Nòi thả vườn có năng suất và chất lượng thịt tốt và xây dựng mô hình nuôi gà Nòi thả vườn có kiểm soát để nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tỉnh.

 

Mục tiêu cụ thể:

- Tuyn chn dòng gà Nòi thả vườn tt: 1 dòng gà Nòi bm(100 con), 1 dòng gà Nòi lai (100 con) và đề xut tiêu chun kthut.

- Xây dựng được mô hình chăn nuôi gà Nòi thả vườn có kim soát: 1 mô hình nuôi gà Nòi thả vườn ti nông hBến Tre và 1 mô hình nuôi gà Nòi thả vườn tại Trường Đại hc Trà Vinh.

- Chuyn giao con ging và tp hun cho các hộ dân có đủ điều kiện và các đơn vị qulý Nhà nước về lĩnh vực Chăn nuôi, quy trình kthut nuôi gà Nòi thả vườn có kim soát.

 
Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh
- Nội dung 2: Điều tra hiện trạng chăn nuôi và các dòng gà Nòi thả vườn phổ biến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

- Nội dung 3: Btrí thí nghiệm để đánh giá năng suất sinh trưởng, chất lượng tht và năng sut sinh sn ca các dòng gà Nòi thả vườn
- Nội dung 4: Xây dng quy trình kthut nuôi có kim soát với hai phương thức nuôi.
- Nội dung 5: Xây dng báo cáo tng kết đề tài nghiên cu.


Kết quả thực hiện:

Hoàn thiện 02 quy trình nuôi gà Nòi thương phẩm và sinh sản, 02 quy trình nuôi gà Nòi thả vườn thương phẩm có kiểm soát và nuôi gà Nòi sinh sản có kiểm soát đã được tập huấn cho 30 nông dân tại tỉnh Bến Tre.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: