Số hóa dữ liệu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: số 58, đường 3/2, phường An Hội,  TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 02753.822225.

- Website: tuoitrexudua.vn.

- Email: vptinhdoanbentre@yahoo.com.vn.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

 - Họ và tên: Lâm Như Quỳnh.         

- Giới tính: Nữ.
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: CN
- Chức vụ: Bí thư Đoàn.
- Điện thoại: 02753.822225.

Người tham gia

1.  ThS. Trần Thị Ngọc Thoại.

2.  CN. Ngô Hồ Thanh Vy.

3.  CN. Phạm Thành Ngoãn.

4.  CN. Nguyễn Thị Mai Thi.

5.  CN. Nguyễn Trường Khang.

6.  TS. Nguyễn Kim Quốc.

7.  ThS. Trần Thị Thúy Kiều.

8.  ThS. Đặng Như Phú.

9.  CN. Nguyễn Thị Dinh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Nghiên cứu, sưu tập, bổ sung dữ liệu và số hóa tư liệu truyền thống, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 – 2021.

 

Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh dữ liệu tiếp theo lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2007 - 2021 để hoàn chỉnh cả giai đoạn 1925 - 2021. Tổng hợp dữ liệu về các phong trào, là những câu chuyện truyền thống, nhân vật lịch sử, hệ thống hình ảnh, xây dựng các video clip về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre. 

 

Hệ thống hóa các cột mốc lịch sử, sự kiện quan trọng của phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, từ truyền thống đấu tranh đến xây dựng, phát triển đất nước hôm nay. Ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 để số hóa toàn bộ dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 - 2021.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu hoàn chỉnh dữ liệu văn bản lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 - 2021.

- Xây dựng dữ liệu về các phong trào, những câu chuyện truyền thống, nhân vật lịch sử, hệ thống hình ảnh, xây dựng các video clip về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 – 2007.

- Xây dựng dữ liệu về các phong trào, những câu chuyện truyền thống, nhân vật lịch sử, hệ thống hình ảnh, xây dựng các video clip về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, giai đoạn 20072021.

- Phân tích cơ sở hạ tầng, các phần mềm ứng dụng và phát triển website để phục vụ hoạt động số hóa toàn bộ dữ liệu. 

- Triển khai số hóa dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 - 2021 .

- Tổ chức hội thảo về công nghệ số hóa lưu trữ dữ liệu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 - 2021.

 

Kết quả thực hiện:

Tập hợp, bổ sung, hoàn chỉnh dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 – 2021 (văn bản, hình ảnh, video clip, câu chuyện truyền thống, nhân vật lịch sử); Bổ sung, chỉnh sửa, xuất bản sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, giai đoạn 1925 - 2021. Ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 để số hóa toàn bộ dữ liệu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre trên website lichsudoan.tuoitrexudua.vn và App Lịch sử Đoàn Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy dữ liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và được ứng dụng khoa học công nghệ một cách sáng tạo trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các dữ liệu đó để góp phần thực hiện thành công đề án chuyển đổi số cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: