Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hầu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Địa chỉ: Số 33, đường Đặng Tất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0583831138 - Nhà riêng: 0582471349.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Phùng Bảy.
- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.

Người tham gia

- Phan Thị Thương Huyền, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Phạm Viết Nam, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Nguyễn Minh Châu, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Huỳnh Đức Tâm, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Nguyễn Văn Toàn, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
- Nguyễn Định Duy, Trạm khuyển ngư huyện Bình Đại.
- Bùi Hữu Khoa, Văn phòng UBND huyện Bình Đại.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đề tài xây dựng hai mô hình nuôi hầu đơn (trong đìa và ngoài cửa sông) tại xã Thừa Đức-Bình Đại-BếnTre từ tháng 10/2010-4/2012. Kết quả được đánh giá và so sánh dựa trên các chỉ tiêu: sinh trưởng về chiều cao và khối lượng, tỷ lệ sống, hoạch toán kinh tế và cuối cùng chọn mô hình thích hợp để quảng bá nhân rộng trên địa bàn Tỉnh.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Một số đặc điểm sinh học của Hầu.
- Tình hình nghiên cứu và nuôi hầu trên thế giới.
- Tình hình nghiên cứu và nuôi hầu ở Việt Nam.
- Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu và thào luận.

• Kết quả thực hiện:
- Sau 8 tháng nuôi, mô hình nuôi trong đìa cho kết quả và tỷ suất lợi nhuận thu lại cao nhất, tiếp tới là mô hình nuôi nổi ngoài cửa sông và thấp nhất là mô hình nuôi đáy ngoài cửa sông.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: