Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghiên cứu trường hợp cây bưởi da xanh)

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753829365

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy.
- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.
- Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753812628.
- Email: gnlethuy2001@yahoo.com.

Người tham gia

- Nguyễn Văn Vưng, Trưởng phòng Quản lý khoa học.
- Đặng Văn Cử, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Phan Thị Cẩm Tú, Cán sự Văn Phòng Sở.
- Võ Thị Quyên, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học.
- Phạm Văn Đồng, Chuyên viên phòng Quản lý khoa học.
- Phan Thị Tường Khanh, Chuyên viên phòng Quản lý khoa học.
- Nguyễn Yến Tuyết, Chuyên viên phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Thông qua việc đánh giá hiện trạng sử dụng công cụ tài chính của Nhà nước trong việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp, cây ăn trái, đề xuất một số quan điểm, mục tiêu và chính sách, giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN tăng năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu giải pháp thúc đẩy ứng dụng KH&CN trên cây ăn trái.
- Đánh giá các chủ trương, chính sách của nhà nước về ứng dụng KH&CN sản xuất cây ăn trái hiện nay
- Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng KH&CN trong lãnh vực nông nghiệp nói chung và cây ăn trái nói riêng.
- Đề xuất một số quan điểm, mục tiêu và các giải pháp tăng cường năng lực tiếp nhận và ứng dụng KH&CN của Nhà nước để thúc đẩy ứng dụng KH&CN của nông hộ trong sản xuất cây ăn trái.

Kết quả thực hiện:
Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre" đã khái quát một số vấn đề lý luận về ứng dụng KH&CN và vai trò của các công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng KH&CN của nông hộ trong nền kinh tế thị trường, đồng thời đã hệ thống tình hình ứng dụng KH&CN, phân tích hiện trạng những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến hạn chế của những công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước, cùng với học hỏi những kinh nghiệm của một số quốc gia trong hỗ trợ tài chính cho hoạt động ứng dụng KH&CN.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: