Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Thanh tra tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ: Số 108, đường 3 Tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753.826.233

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Phan Thị Dung.
- Học hàm, học vị: Cử nhân.

Người tham gia

- CN. Trương Tấn Chánh, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Huỳnh Văn Trung, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Trần Tấn Lộc, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Lê Thị Trúc Linh, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Vũ Thị Lan Hương, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Nguyễn Minh Hoàng, Thanh Tra Tỉnh.
- CN. Dương Vĩnh Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi Trường.
- CN. Trương Minh An, Văn phòng UBND tỉnh.
- CN. Võ Thanh Tùng, Văn phòng UBND tỉnh.
- CN. Nguyễn Đăng Minh, Sở Tư pháp.
- CN. Trịnh Thị Thanh Bình, Tòa án nhân dân tỉnh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Khảo sát đánh giá thực trạng tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giúp cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, cũng như cơ quan chuyên môn, cán bộ thụ lý và cán bộ tham gia đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm của mình, trên cơ sở đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
+ Nghiên cứu xác định những nguyên nhân, tồn tại dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre như: trình độ nhận thức của người khiếu nại, tố cáo; chính sách pháp luật của Nhà nước; những nguyên nhân có yếu tố lịch sử để lại và các yếu tố tác động khác...Phân tích đánh giá những nguyên nhân khách quan, chủ quan và tồn tại, yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai như: trình độ nhận thức, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức…
+ Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai của công dân: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại xã, phường và thị trấn; xây dựng quy trình về công tác tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre; công tác tham mưu đề xuất ban hành văn bản quản lý; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Đánh giá thực trạng tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre: Tiến hành khảo sát, phỏng vấn và phân tích đánh giá để xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại dẫn đến việc công dân tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
Thực trạng và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước: Xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Công tác tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
- Thực trạng công tác hòa giải tranh chấp, khiếu nại về đất đai và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
- Năng lực cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý thẩm tra, xác minh và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
- Thực tiễn áp dụng và thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
- Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai đã có hiệu lực pháp luật.
-  Việc rà soát và ban hành văn bản pháp quy về quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kết quả thực hiện:
Đề tài đã tổng kết được tình hình tranh chấp, khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 1990 và kết quả giải quyết về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
Tổng kết kết quả thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật bình quân/năm và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: