Khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0938960710 - Fax: 0838960713

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Thái Dân.
- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.
- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0837220726
- Email: vthaidan@yahoo.com

Người tham gia

- ThS Phạm Hữu Nguyên, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Phan Thị Kim Phụng, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Trần Văn Lợt, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Hồ Tấn Quốc, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Lê Trọng Hiếu, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Trần Văn Thịnh, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- ThS Võ Văn Việt, Khoa học Nông học - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Hiểu được tập quán sản xuất rau của người dân Bến Tre.
- Xác định những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức trong sản xuất rau của nông dân địa phương.
- Xác định các vùng có đủ điều kiện tự nhiên (về chất lượng đất, nước) để sản xuất rau an toàn tại tỉnh Bến Tre theo quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tạo cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý công nhận những vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Điều tra, đánh giá hiện trạng các vùng sản xuất rau hiện có và các vùng dự kiến sản xuất rau.
- Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng, dư lượng hóa chất BVTV và vi sinh vật trong các mẫu đất, nước được thu thập tại các vùng trồng rau đại diện.
- Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng nitrat và mức độ nhiễm vi khuẩn trong các loại rau được trồng trên những vùng đất ô nhiễm
- Xây dựng bản đồ xác định các vùng chuyên canh đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tại tỉnh Bến Tre.

• Kết quả thực hiện:
Đề tài đã tổng kết được hiện trạng và tập quán canh tác của nông dân, đánh giá kết quả phân tích đất, nước phân bón, rau và xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tại tỉnh Bến Tre đến năm 2015.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: