Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng Chôm chôm ứng với các điều kiện xử lý khác nhau sau thu hoạch tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710382936

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Minh Thủy.

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.

- Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & SHUD, Trường Đại học Cần Thơ.

- Điện thoại: 0918391270

- Email: nmthuy@ctu.edu.vn.

Người tham gia

- Nguyễn Minh Thủy (phó giáo sư, tiến sĩ)

- Nguyễn Phú Cường (kỹ sư)

- Dương Kim Thanh (kỹ sư)

- Nguyễn Thị Mỹ Tuyền (kỹ sư)

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Xây dựng bảng màu trái Chôm chôm qua các giai đoạn chín và bảo quản.
- Mô hình đánh giá giá trị thương phẩm trái Chôm chôm cùng với các biện pháp bảo quản trái tươi phù hợp.
- Đề xuất thông số tối ưu cho quá trình sử dụng trái và kéo dài thời gian bảo quản trái Chôm chôm tươi sau thu hoạch.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Xây dựng bảng màu trái Chôm chôm jaa và chôm chôm nhãn ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau ở các thời điểm nghich vụ và chính vụ, thiết lập mô hình tương quan giữa các yếu tố vật lý và chất lượng bên trong trái Chôm chôm và xác định chỉ số thu hoạch trái.
- Khảo sát ảnh hưởng của các tác nhân tiền xử lý đế sự biến đổi chất lượng Chôm chôm tươi trong quá trình tồn trữ và bảo quản.
- Khảo sát ảnh hưởng của loại bao bì, bao gói đến sự biến đổi chất lượng trái.
- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến sự biến đổi chất lượng và giá trị thương phẩm của trái.
- Trên cơ sở đó xây dựng mô hình đánh giá giá trị thương phẩm trái Chôm chôm tươi ở các điều kiện bảo quản khác nhau.

• Kết quả thực hiện:
Phương pháp bảo quản trái Chôm chôm, các quy trình, khả năng sử dụng các bảng màu và mô hình đánh giá giá trị thương phẩm của Chôm chôm cho các mục đích khác nhau sau thu hoạch có khả năng áp dụng tại địa phương. Việc này sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa người mua và người bán với giá cả hợp lý theo chất lượng sản phẩm thu nhận.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: