Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà công sở

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 244m, đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0839322372

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ths. Huỳnh Kim Tước.

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

- Địa chỉ: Số 244m, đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0839322372

Người tham gia

- KS. Phạm Huy Phong, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- CN. Lê Anh Vân Hương, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phương, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- KS. Trần Đăng Nhơn, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- KS. Nguyễn Doãn Chi, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- KS. Nguyễn Phi Hùng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

- KS. Nguyễn Mạnh Tuấn, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung:
+ Xây dựng cơ sở nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện trong công sở vào thực tiễn tỉnh Bến Tre.
+ Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng cho một tòa nhà công sở, văn phòng cơ quan hành chính làm cơ sở cho việc nhân rộng trong toàn tỉnh, có thể sử dụng cho các đơn vị khác.
+ Nâng cao nhận thức của các cán bộ công nhân viên làm việc trong công sở về tiết kiệm năng lượng.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá sơ bộ và khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng trong các tòa nhà công sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
+ Xây dựng mô hình công sở tiết kiệm năng lượng với mục tiêu giảm 10% năng lượng tiêu thụ trong tòa nhà so với tình hình ban đầu.
+ Đào tạo kiến thức tiết kiệm năng lượng trong công sở.
+ Báo cáo tổng hợp các giải pháp phù hợp nhằm nhân rộng giải pháp đó cho các đơn vị khác.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Khảo sát hiện trạng, xác định nhóm đối tượng công sớ.
- Đáo tạo nâng cao nhận thức TKNL trong tóa nhà.
- Kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình công sở TKNL.
- Chương trình nhân rộng.

• Kết quả thực hiện:
- Qua quá trình thực hiện dự án cho thấy, tiết kiệm năng lượng sẽ có hiệu quả cao hơn nhiều nếu ý thức của người sử dụng cao, đặc biệt đối với các cơ quan công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện.
- Mô hình TKNL đã chứng minh rằng việc áp dụng một số giải pháp TKNL đã giúp đơn vị tiết kiệm được gần 20% năng lượng điện năng tiêu thụ so với trước đó.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: