Xây dựng mô hình phòng, ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công An tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 404D, quốc lộ 60, phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753831021.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Minh Trung.

- Học hàm, học vị: Đại tá.

- Địa chỉ: Số 404D, quốc lộ 60, phường 7,  TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753831021.

Người tham gia

- Đoàn Thế Tân, Công an tỉnh.

- Nguyễn Văn Tuấn, Công an tỉnh.

- Nguyễn Văn Quang, Công an tỉnh.

- Nguyễn Thị Phương Thùy, Công an tỉnh.

- Trần Văn Toàn, Công an tỉnh.

- Nguyễn Hoàng Dân, Sở Lao Động-Thương binh và Xã hội.

- Ngô Thúy Nga, Công an tỉnh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Hình thành cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên giữa hệ thống chính quyền, đoàn thể, nhà trường và gia đình trong phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; kiềm chế và từng bước kéo giảm người chưa thành niên vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, phường điểm.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát, phát hiện và phân công quản lý, giáo dục 100% người chưa thành niên có nguy cơ và 100% người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
+ 70% số có nguy cơ không vi phạm pháp luật và số còn lại không diễn biến xấu hơn.
+ 60% số vi phạm pháp luật được giáo dục tiến bộ và số còn lại không diễn biến xấu hơn.
+ Kiềm chế phát sinh người chưa thành niên có nguy cơ và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Tổ chức tập huấn dự án
- Tổ chức hội thảo khoa học
- Khảo sá, phát hiện, thẩm tra, xác định đối tượng thuộc Dự án
- Tiến hành quản lý, giáo dục, can thiệp, trợ giúp đối tượng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết trên từng địa bàn điểm.

• Kết quả thực hiện:
Dự án đã thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Qua thực hiện đã cung cấp nhiều kinh nghiệm trong giáo dục, can thiệp, trợ giúp, phòng ngừa các nhóm người chưa thành niên có nguy cơ và phòng chống người chưa thành niên vi phâm pháp luật, phục vụ tốt cho việc tổng kết, chỉ đạo nhân rộng thực hiện Dự án trên toàn tỉnh.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: