Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

- Địa chỉ: Số 25, đường Lê Quý Đôn, phường 2, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753823294, 0753882525.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Văn Chín.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.

- Địa chỉ: Số 25, đường Lê Quý Đôn, phường 2, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753823294

Người tham gia

- ThS. Cao Minh Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- ThS. Đặng Ngọc Anh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.

- ThS. Nguyễn Văn Trung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- KS. Nguyễn Văn Vưng, Sở Khoa học và Công nghệ.

- CN. Trần Công Danh, Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre.

- CN. Ngô Thúy Nga,Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- CN. Lê Thanh Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nhằm góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Đánh giá thực trạng PBGDPL ở các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Những giải pháp để nâng cao hiệu quả PBGDPL ở các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm và đánh giá những giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL trong trường THCS, THPT.

Kết quả thực hiện:
- Ban chỉ đạo TNGDPL của hai trường THCS Thị Trấn và THPT Huỳnh Tán Phát đã xác định đúng nhiệm vụ của hoạt động thực nghiệm các giải pháp tác động của đề tài đã nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Hai đơn vị đều xây dựng kế hoạch triển khai trong năm học và các kế hoạch chi tiết, chuyên đề để triển khai theo yêu cầu của các giải pháp.
- Sau 01 năm triển khai TNGDPL, từ hiệu quả thực tế đạt được, các đơn vị đã có các đề xuất đến các cấp quản lý Nhà nước, ngành Giáo dục nhằm tạo điều kiện cho công tác PBGDPL trong nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Các đề xuất này là cơ sở thực tiễn làm căn cứ để điều chỉnh các giải pháp thực hiện công tác PBGDPL đã xây dựng đảm bảo tính khả thi, đồng thời làm căn cứ cho kết luận và kiến nghị chung của đề tài.

• Ứng dụng kết quả đề tài
1. Mô tả nội dung ứng dụng: Sau khi nghiệm thu chính thức Đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre được triển khai áp dụng tại 135 trường THCS và 32 trường THPT của tỉnh Bến Tre từ năm học 2013-2014.
2. Hiệu quả mang lại: Qua các năm học triển khai thực hiện, đề tài hỗ trợ tích cực, có hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao giáo dục đạo đức học sinh trường THCS và THPT.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: