Du nhập và nuôi thích nghi gà Đông Tảo tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Địa chỉ: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753860345.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung

- Địa chỉ: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753860345.

Người tham gia

- Trần Anh Tuấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Lê Phong Hải, Ban dân vận tỉnh ủy.

- Nguyễn Quốc Trung, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Nguyễn Thị Biết, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Nguyễn Thị Kim Ngân, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Ngô Chí Thành, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Nguyễn Văn Nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Du nhập, đánh giá khả năng thích nghi và phát triển thêm nguồn giống gà Đông Tảo thuần và gà lai giữa Đông Tảo với Tàu Vàng địa phương trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, góp phần đa dạng hóa giống vật nuôi ở Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá được khả năng thích nghi của 12 gà mái và 6 gà trống Đông Tảo bố mẹ thuần và 400 gà Đông Tảo con thuần.
+ Khảo sát khả năng sản xuất thịt của đàn giống lai F1 giữa gà Đông Tảo với giống gà Tàu Vàng địa phương với số lượng 650 con lai.
+ Xây dựng được 2 mô hình trình diễn nuôi gà Đông Tảo thuần và gà Đông Tảo lai F1 với mỗi mô hình có 3 điểm trình diễn.
+ Xây dựng được 2 qui trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh gà Đông Tảo thuần và gà Đông Tảo lai.
+ Tập huấn giới thiệu giống gà Đông Tảo, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh gà Đông Tảo thuần và gà Đông Tảo lai, số lượng 2 lớp (30 người/lớp).

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nuôi thích nghi, nhân thuần gà Đông Tảo tại Bến Tre.
- Khảo sát tổ lai F1 giữa giống gà Đông Tảo thuần và gà Tàu Vàng địa phương.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà Đông Tảo thuần và đàn gà lai tại Bến Tre
- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo thuần và gà Đông Tảo lai tại Bến Tre.
- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi - thú y cho người dân chăn nuôi gà Đông Tảo thuần và gà lai.

• Kết quả thực hiện:
Kết quả du nhập và nuôi thích nghi gà Đông Tảo qua 2 thế hệ tại trại chăn nuôi tập trung và nông hộ ở Bến Tre bước đầu cho thấy gà Đông Tảo thuần hoàn toàn có thể phát triển trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở Bến Tre.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: