Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Kinh tế TPHCM

- Địa chỉ: Số 59C, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0838448222

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Đinh Phi Hổ.

- Học hàm, học vị: PGS.TS.

- Địa chỉ: Số 59C, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0838448222

Người tham gia

- ThS Nguyễn Khánh Duy - Trường DH Kinh tế TPHCM

- ThS Nguyễn Cao Anh - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- ThS Phạm Văn Hòa - Trường CĐ Bến Tre.

- ThS Nguyễn Văn Hận -Trường CĐ Bến Tre.

- ThS Lê Trần Hồng Thái - Sở y tế Bến Tre.

- ThS Nguyễn Văn Điền - Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre

- ThS Phạm Tiến Thành - Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

- CN Vũ Quang Mạnh - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- CN Nguyễn Phương Lâm - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Xác định nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và xu hướng dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa: Nâng cao trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống dân cư. Trên cở sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm vừa phục vụ tốt cho đô thị và khu cụm công nghiệp, vừa hạn chế các tác động về sức khỏe, môi trường, xã hội.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về chuyển dịch lực lượng lao động và cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực, và tóm tắt kết quả của các nghiên cứu có liên quan đến đề tài.
+ Thứ hai, đánh giá tổng quát thực trạng cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và tình hình chuyển dịch lực lượng lao động ở tỉnh Bến Tre.
+ Thứ ba, phân tích đặc điểm, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và sự dịch chuyển lực lượng lao động.
+ Thứ tư, dự báo xu hướng dịch chuyển lao động trong thời gian tới (2015-2020) ở tỉnh Bến Tre, đề xuất hướng giải quyết.
+ Thứ năm, đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị đối với người lao động ở tỉnh Bến Tre.
+ Thứ sáu, đánh giá mức độ hài lòng của người lao động đối với người sử dụng lao động ở tỉnh Bến Tre.
+ Thứ bảy, đề xuất giải pháp và hoạch định chính sách bố trí dân cư, đào tạo nhân lực nhằm vừa phục vụ tốt cho đô thị và khu cụm công nghiệp, vừa hạn chế các tác động về sức khỏe, môi trường, xã hội

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Tổng quan lý luận về chuyển dịch nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre.
- Hiện trạng cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và tình hình chuyển dịch lao động tỉnh Bến tre trong những năm qua.
- Định hướng và giải pháp bố trí dân cư, lao động và đào tạo nhân lực.

• Kết quả thực hiện:
Từ kết quả của quá trình nghiên cứu, đề tài đã đào tạo được 03 Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và công bố 03 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: