Thông báo về việc hoàn chỉnh Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2019 (Quyết định kèm theo),

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo đến Quý đơn vị chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vụ về việc hoàn chỉnh Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Hồ sơ xây dựng Thuyết minh (theo mẫu quy định) nhiệm vụ gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN: đề tài lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, mẫu B1-2b-TMĐTXH: đề tài lĩnh vực xã hội nhân văn, B1-2c-TMDA: dự án).

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

5. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả) (mẫu B1-5-PHNC).

7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính đề nghị Quý đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ và gởi 12 bộ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 0275.3829335.