Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ (Lần 2) - Tên Đề tài: “Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.”

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Xác định loài rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng tại tỉnh Bến Tre, đồng thời nghiên cứu các biện pháp quản lý rầy xanh gây hại trên sầu riêng một cách hiệu quả và an toàn nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Xác định loài rầy xanh mới gây hại trên sầu riêng
- Xác định cây ký chủ phụ của rầy xanh trong vườn sầu riêng
- Điều tra quy luật diễn biến mật số trong năm của rầy xanh trên sầu riêng
- Xây dựng quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả, tập trung biện pháp sinh học trong quản lý rầy xanh trên sầu riêng.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm
- Xác định được thành phần loài rầy xanh trên cây sầu riêng tại tỉnh Bến Tre.
- Xác định được diễn biến mật số và mức độ gây hại của rầy xanh trên cây sầu riêng trong năm
- Xác định được điểm hình thái, sinh học của rầy xanh gây hại chủ yếu trên cây sầu riêng
- Xác định được cây ký chủ phụ của rầy xanh trong vườn sầu riêng để đưa ra khuyến cáo quản lý hợp lý
- Xác định được loại nấm ký sinh ký sinh hiệu quả rầy xanh gây hại trên sầu riêng
- Xác định được loại dịch trích thực vật có khả năng quản lý hiệu quả rầy xanh gây hại trên sầu riêng
- Xác định được hiệu quả của các loại thuốc BVTV sinh học, hóa học ít độc trong việc quản lý rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng.
- Xây dựng được 01 quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả rầy xanh trên cây sầu riêng
- Tổ chức 02 hội thảo đầu bờ để chuyển giao kết quả quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả rầy xanh trên cây sầu riêng (30-40 người/hội thảo).

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN).
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả).
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Biểu mẫu: Tải về

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.