Thông báo về Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019

Căn cứ thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019 ban hành kèm theo Kế hoạch số 1699/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Sau thời gian phát động, Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức hội thi) đã nhận được 75 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tác giả, đồng tác giả tham dự Hội thi.

Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019, về việc ban hành Quy định chấm điểm và xếp hạng các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019; Quyết định số 602/QĐ-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019 về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm điểm, tuyển chọn các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019. Hội đồng Giám khảo đã tiến hành họp xét, kết quả có 15/75 giải pháp tham gia được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt giải tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức Hội thi) xin trân trọng thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021(Danh sách kết quả kèm theo) đến các cá nhân, đơn vị được biết./.