Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3100/UBND-KGVX ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện triển khai Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và các đơn vị thuộc ngành, địa phương mình quản lý.

 

Nghị định Nghị định số 51/2019/NĐ-CP: Tải về

 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Sở, số điện thoại 02753.812627) để được hướng dẫn.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung dung trên./.