Thông báo về việc triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

 

Quyết định 1068/QĐ-TTg: Tải về