Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11năm 2019của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 và năm 2020,

 

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định trên, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:

 

1. Các sở, ban, ngành tỉnhtổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao  trong Quyết định số 2499/QĐ-UBND  ngày 11tháng 11năm 2019của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 và năm 2020;

 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởitiếp tục xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, dành thời lượng tuyên truyền các nội dung cơ bản của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 và năm 2020ban hành kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11tháng 11năm 2019của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đăng tải tin, bài về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo của dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vịquan tâm, phối hợp tổ chứctriển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.

 

Quyết định 2499/QĐ-UBND: Tải về