Thông báo về việc tăng cường công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống hạn mặn

Căn cứ Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và Công văn số 736/BNN-TCLN ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong thời kỳ cao điểm mùa khô năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt những nôi dung có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các ngành, địa phương; đồng thời, rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo/tổ chức thực hiện tốt các nội dung có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu trên thực hiện tốt nội dung Công văn này

 

Đính kèm công văn và thông báo: Tải về