Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre”

2. Mục tiêu:
2.1.Mục tiêu chung:
Xác định và đánh giá các tác nhân gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò từ đó xây dựng các biện pháp phòng và trị bệnh tiêu chảy hiệu quả trên đàn bò nuôi, nâng cao giá trị về năng suất và chất lượng cho các sản phẩm từ con bò tại tỉnh Bến Tre.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu nhằm cung cấp những luận cứu khoa học về ảnh hưởng của bệnh tiêu chảy đến công tác chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre.
- Xác định được tác nhân viruses gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi.
- Xác định được tác nhân vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi.
- Xác định được tác nhân ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi.
- Xây dựng được qui trình điều trị và phòng bệnh cho các tác nhân viruses, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi.
- Định hướng ứng dụng và chuyển giao các qui trình điều trị và phòng bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
- Xác định được tình hình diễn biến của bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi: tỷ lệ nhiễm bệnh tiêu chảy, tỷ lệ bò chết do tiêu chảy, thiệt hại kinh tế do bệnh tiêu chảy,...
- Xác định được tỷ lệ nhiễm của ít 03 tác nhân gây bệnh tiêu chảy chủ yếu từ viruses: bovine viral diarrhea virus, bovine coronavirus và bovine rotavirus.
- Xác định được tỷ lệ nhiễm của ít nhất 03 tác nhân gây bệnh tiêu chảy chủ yếu từ vi khuẩn: E.coli, Salmonella sp, Clostridium sp, Streptococus sp, v.v...
- Xác định được tỷ lệ nhiễm của ít nhất 02 tác nhân gây bệnh tiêu chảy chủ yếu từ ký sinh trùng: đơn bào Cryptosporidium, cầu trùng, giun đũa, v.v...
- Xác định được vùng trình tự đặc hiệu của ít nhất 100 chủng cho tác nhân gây bệnh là viruses và vi khuẩn để nhận diện phân tử và đăng ký Genbank.
- Xây dựng qui trình điều trị và phòng bệnh tiêu chảy cho bò với các tác nhân là viruses, vi khuẩn và ký sinh trùng: sử dụng vaccine, kháng sinh, thuốc tẩy giun.
- Triển khai và chuyển giao qui trình phòng và trị bệnh tiêu chảy cho cán bộ Thú y và cơ sở chăn nuôi bò tại huyện Ba Tri và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2020.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (mẫu B1-1-ĐON)
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2b-TMĐTXH).
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả) (mẫu B1-5-PHNC)
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Biểu mẫu: Tải về

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Khanh.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.