Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Thực hiện Công văn số 1552/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân và công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, tránh lây nhiễm dịch bệnh tại công sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo kể từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020 hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mới cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp có yêu cầu bức thiết.
Đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ www.dichvucong.bentre.gov.vn.


Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại các bưu cục địa phương để chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (đề nghị ghi rõ tên Bộ phận Một cửa của Sở, ngành tại Trung tâm cần chuyển đến để giải quyết).


Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ công chức, viên chức bộ phận một cửa của lĩnh vực liên quan để được hướng dẫn (kèm theo danh sách, số điện thoại bộ phận một cửa).


Đối với các Sở có từ 02 công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm (như Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư pháp) đề nghị nghiên cứu sắp xếp bố trí giảm chỉ còn 01 người trực để tiếp nhận, xử lý công việc; phân công công chức, viên chức liên quan của đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp qua mạng và qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Trường hợp cơ quan thực hiện hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng có thể không bố trí công chức, viên chức trực tại Trung tâm nhưng phải đảm bảo khi có hồ sơ phát sinh trực tiếp tại Trung tâm phải đến xử lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện./