Thông báo về việc tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020

Tiếp tục quá trình thực hiện công tác đổi mới hoạt động thu thập thông tin, cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020, Tổng cục Thống kê đã áp dụng hình thức thu thập thông tin trực tuyến (qua bảng hỏi điện tử: Webform), doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử từ Điều tra doanh nghiệp.

Để tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong điều tra doanh nghiệp năm 2020, Ủy ban nhân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tích cực hỗ trợ tuyên truyền cho cuộc điều tra này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Thời gian thực hiện truyên truyền từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2020 (Nội dung truyên truyền ở phục lục đính kèm).

2. Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện tốt việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật thống kê. Doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

3. Giao Cục Thống kê tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm triển khai công tác nghiệp vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Tổng cục Thống kê; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức tuyên truyền cuộc Điều tra Doanh nghiệp 2020 tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh Bến Tre, SĐT: 02753 3575697) để xem xét, giải quyết.