Thông báo về việc đề nghị sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Trong năm 2015, tỉnh Bến Tre đã xây dựng hoàn chỉnh Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và đã đưa vào khai thác sử dụng, được cung cấp tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn. Thời gian qua, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp được trên 430 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3 và trên 150 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 4 thuộc 03 cấp: tỉnh, huyện, xã thực hiện giải quyết, bao gồm nhiều lĩnh vực như: báo chí, xuất bản, lao động, tư pháp, xây dựng, thương mại... Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tham gia. Đồng thời, thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cho người dân, doanh nghiệp có thêm kênh thực hiện tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trân trọng đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bến Tre quan tâm sử dụng dịch vụ công trực tuyến truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong. gov.vn để đăng ký tài khoản và thực


hiện theo hướng dẫn; việc tích cực tham gia của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế và hiệu quả của Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã triển khai trong thời gian qua, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sẽ hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch COVID-19 gây ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết để đồng tình tham gia tốt việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống lây nhiễm do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh.


Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện./.