Thông báo về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Cục An toàn thông tin có công căn số 250/CATTT-VNCERT/CC về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị không sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức các cuộc họp trực tuyến tại đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện theo khuyến cáo của Cục An toàn thông tin tại văn bản số 250/CATTT- VNCERT/CC.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị.
Trân trọng./.

(Đính kèm công căn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom)