Thông báo số 640/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo, nuôi thử nghiệm thương phẩm và xây dựng chuổi giá trị sản phẩm cá bống cát (Glossogobius aureus) tỉnh Bến Tre”.


Mục tiêu:


Mục tiêu chung: Chủ động tạo ra nguồn con giống và phát triển nguồn lợi cá bống cát tỉnh Bến Tre.

 

Mục tiêu cụ thể:


- Xác định phân vùng, thành phần loài cá bống cát trên địa bàn tỉnh.

 

- Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá bống cát.

 

- Nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát.

 

- Xây dựng chuỗi giá trị thương mại hóa sản phẩm cá bống cát tỉnh Bến Tre.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm:


- Kết quả điều tra khảo sát phân vùng, thành phần loài cá bống cát.

 

- Sản phẩm cá giống: kích cỡ 2-3 cm/con, bảo đảm chất lượng, sạch bệnh (Số lượng 150.000 con.).

 

- Mô hình nuôi Cá bống cát thương phẩm: 03 mô hình (01 tại DN và 02 tại hộ dân), năng suất 3 – 4 tấn/ha, tỷ lệ sống 70%, mật độ nuôi 50-60 con/m2, kích cỡ cá thương phẩm khoảng 8-12 g/con, thời gian nuôi từ 10-12 tháng.

 

- Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bống cát.

 

- Đào tạo 10 KTV cơ sở và tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bống cát cho 150 hộ nông dân.

 

- Phim tư liệu.

 

- Bài báo khoa học được công bố: 02.

 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.


Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.