Quyết định số 80/QĐ-SKHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xem chi tiết nội dung: Quyết định số 80/QĐ-SKHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ