Thông báo về việc triển khai ứng dụng Bluezone

Căn cứ Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1244/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Bến Tre về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để tầm soát các nhóm đối tượng có khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm chủ động ứng phó và phòng chống bệnh kịp thời.

 

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: https://www.bluezone.gov.vn.