Thông báo số 1003/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm Xoài tứ quý và nhãn hiệu chứng nhận cho biểu trưng của Chỉ dẫn địa lý Xoài tứ quý tỉnh Bến Tre”.

 

Mục tiêu:


Mục tiêu chung:


- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho quả xoài Tứ quý tỉnh Bến Tre nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu thụ và sản xuất; làm cơ sở cho công tác đầu tư và nâng cao giá trị tăng thêm của sản phẩm nông nghiệp.

 

- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

- Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

 

Mục tiêu cụ thể:


- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý tương ứng với sản phẩm theo yêu cầu.

 

- Đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý.

 

- Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho logo/biểu trưng của chỉ dẫn địa lý.

 

- Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho quả xoài Tứ quý của tỉnh Bến Tre.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm: 

 

- Báo cáo đưa ra được đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng  Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý, và làm cơ sở cho việc quản lý chỉ dẫn địa lý.

 

- Chỉ dẫn địa lý được đăng bạ.

 

- Hệ thống văn bản hướng dẫn, tổ chức, quản lý chỉ dẫn địa lý được thiết lập, vận hành trên thực tế.

 

- Đưa ra mô hình thực tiễn về xây dựng chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho quả xoài Tứ quý để có thể nhân rộng.

 

- Bản thiết kế các dấu hiệu nhận diện CDĐL; dấu hiệu truy xuất nguồn gốc; hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng bá nhãn hiệu CDĐL.

 

- Các tài liệu và sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý (Website và phim quảng cáo).

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 18 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2020.

 

Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.