Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ

Ngày 10/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020.

 

Xem chi tiết Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ.