Thông báo về việc chỉ đạo thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 6954/UBND-KT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc về việc hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung Thông tư nêu trên tại địa bàn tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2021.

 

Tải về: Thông tư 07/2020/TT-BKHCN

 

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý đơn vị./.