Thông báo số 08/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:


1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

 
2. Mục tiêu:

 
2.1 Mục tiêu chung: Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng nước cho ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước.


2.2. Mục tiêu cụ thể:

 
- Đưa ra được bức tranh về hiện trạng nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


- Xây dựng quy trình xử lý nước thải cho ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.


3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:

 
- Báo cáo về hiện trạng nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


- Quy trình xử lý nước thải cho ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.


- Sổ tay hướng dẫn Quy trình xử lý nước thải cho ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước.


- Bản thiết kế Quy trình xử lý nước thải cho ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước.


4. Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2021.


Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.


Các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.