Công văn số 993/SKHCN-TTCN về việc triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của BKHCN

Thực hiện Công văn số 4563/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung Thông tư nêu trên tại địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp nội dung Thông số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. File mềm Thông tư được đăng tải tại Website Sở Khoa học và Công nghệ, mục thông báo. Địa chỉ: https://dost-bentre.gov.vn/tin-tuc/2610/.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản